windows 8.1 rtm key pastebin

Use Skype Free Microsoft Call Center to Get Confirmation.
Vbs -ipk rvbd9-vknmr-jqmrg-999YH-fjmq6 slmgr.
Vbs -upk Kim tra tình trng kích hot: slmgr /ato, các lnh kim tra khác: a thi gian s dng còn li: slmgr.Vbs -ipk W9W6M-7npbt-B2W73-279JG-bpwyg slmgr.Vbs -ipk QH4X2-nvwpc-6ggdq-4bvqt-V6B93 slmgr.Windows.1 CHN SL TNH8J-KG84C-trmg4-FFD7J-VH4WX.Vbs /dlv Check Volume activation expire slmgr /xpr.Vbs -ipk F2Q72-bbvyk-pktjr-N3W6J-2GV4Q slmgr.C8DNW-rgdky-TM4RD-pwwyf-4X7QQ S lt kích hot: 354.Raw download report text.81 KB, key Windows.1 MAK Retail.Vbs -ipk Q36YN-97WHT-GQ4BR-684QP-FX7QQ slmgr.Vbs -ipk gwyr7-KFV77-wjtn4-DWB7J-bwmrq Windows 8/8.1 RTM Core OEM:DM Phone Activation Retail Keys slmgr.Raw download report text.19 KB, windows.1 Default Product Keys to be used with OEM Activation.0 Version Default product key.Raw download report diff text.12 KB, windows.1 RTM Pro Phone Activation retail Keys.If a mistake is ubuntu 10.04 server mirror detected, the system will ask you too re-enter the number.Vbs /dlv Kim tra tình trng kích hot ca bn Volume: slmgr /xpr Hng dn chi tit cách bn t kích hot qua Phone: m/groups/ / * Lu : Các key MAK mà bên cnh ghi S lt kích hot: 0 - các.Windows.1 CHN SL NQC88-W7X88-vvdjq-XK36B-8FFX7.Windows.1 Pro NXJ-JH9WY-KYF3K-J8DPP-9P9HP.Use Skype Free Microsoft Call Center to Get Confirmation.Windows Embedded.1 Pro Industry Retail ang ch key.